Sistema integrat de gestió

L’aposta de TUSGSAL per la qualitat i l’excel•lència i la voluntat d’oferir cada dia un servei millor, es tradueix en la implantació d’un sistema integrat de gestió en el qual conflueixen la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, la qualitat en la prestació del servei i la seguretat viària.

Política del sistema integrat de gestió

El resultat dels nostres esforços l’avalen aquestes certificacions:

ISO 9001
Gestió de la qualitat
Sota un Sistema Integrat de Gestió, es recull tot un mapa d’accions que ens permeten dirigir els nostres esforços en la millora de l’eficàcia i de la productivitat, incrementant la competitivitat, per poder proporcionar un servei de transport que satisfaci les expectatives dels nostres clients.


ISO 45001
Seguretat i salut en el treball
TUSGSAL ha implantat un sistema que permet  identificar i avaluar els riscos derivats del treball i fomenta també una cultura preventiva.


UNE-ISO 39001
Seguretat Viària
La nostra activitat juga un paper molt important en el sistema viari, per això hem identificat i avaluat els riscos de seguretat viària i hem impulsat un pla d'eliminació o minimització dels riscos i per reduir els accidents amb atenció especial sobre els que poguessin ser mortals o provocar lesions greus.


CERTIFICAT EMPRESA SALUDABLE
Sistema de Gestió que promou i protegeix la salut,  benestar i seguretat dels treballadors, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball. Aquest model, pioner al món, està basat en els criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en la metodologia de millora contínua. Entén la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social.Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent a vuit criteris de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i respecte pel medi ambient.


UNE-EN-13816
Transport de viatgers
Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent a vuit criteris de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i respecte pel medi ambient.


ISO 14001
Gestió ambiental
La nostra sensibilitat pel medi ambient i pel retorn dels recursos a la societat fa que disposem de processos que minimitzen l’impacte mediambiental que produïm. D’aquesta manera, podem garantir que complim amb les exigències ambientals dels clients, societat i administracions.
En aquesta línia de gestió ambiental, TUSGSAL forma part de l’àmbit d’aplicació del certificat UNE-ISO 14064:2012 Gasos d’efecte hivernacle que ha obtingut l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


UNE-EN-ISO 50001
Sistema de gestió energètica
TUSGSAL dona un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat amb la implantació i certificació d’un sistema de gestió de l’energia, la funció del qual és establir els processos i mesures necessaris per garantir un ús eficient de l’energia. D’aquesta manera, es pretén reduir l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle i altres impactes ambientals lligats a al consum energètic.


DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental de flota de vehicles és una identificació de caràcter voluntari que s’atorga a les flotes de vehicles d’empreses i professionals autònoms respectuosos amb el medi ambient. És una etiqueta ecològica que concedeix la Generalitat de Catalunya per reconèixer aquells productes i serveis que compleixen uns requisits d’excel·lència ambiental, més enllà dels que són establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Són regulats pel Decret 316/1994, de 4 de novembre, i pel Decret 296/1998, de 17 de novembre.

 

IQNet SR10
Gestió i certificació de la Responsabilitat Social
L'estàndard internacional de gestió i millora IQNet SR10 recull les millors pràctiques i recomanacions a nivell internacional en matèria de responsabilitat social.
Amb aquesta certificació, TUSGSAL es compromet amb tots els seus grups d'interès en reforçar la seva gestió ètica, democràtica, inclusiva, justa, participativa, eficient i socialment transformadora. Tots aquests aspectes formen part d’una manera d'entendre l'activitat econòmica molt alineada amb el Desenvolupament Sostenible.


ES-CAT-000486
Esquema Europeu de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS)

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), basat en la norma ISO 14001, defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals i ajuda al desenvolupament de l’economia circular. Proposa una sistemàtica eficaç per ajudar les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua el seu acompliment ambiental. Les organitzacions reconegudes amb l'EMAS tenen una política mediambiental definida, fan ús d'un sistema de gestió mediambiental i donen compte periòdicament del funcionament d'aquest sistema a través d'una declaració mediambiental verificada per organismes independents. 


SEGELL DEL PLA DE DESPLAÇAMENTS D’EMPRESA (PDE)
TUSGSAL compta amb el segell del Pla de desplaçament d’empresa (PDE) validat i atorgat per l’ATM de Barcelona en conformitat amb les directrius establertes pel Pla d’Actuació per a la millora de la Qualitat de l’Aire i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. El segell PDE esdevé un instrument de reconeixement a l’empresa per incorporar la mobilitat sostenible en els seus centres de treball. L’obtenció d’aquest segell permet posicionar-se en relació a la responsabilitat social corporativa. El PDE proporciona avantatges tant per als treballadors/es com per l’organització, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant l’ús del cotxe.

 

  
Distintiu de garantia de qualitat ambiental