Aquesta nova xarxa d’autobusos dóna més i millors oportunitats de transport. Uneix molt millor els barris, connecta amb els centres d’interès social, sanitaris, comercials i d’ensenyament i acosta al metro, el tren i el tramvia, facilitant el transbordament.

És una nova xarxa dissenyada per servir als ciutadans, per facilitar la mobilitat interna de les poblacions i atendre les necessitats de connexió del territori del Barcelonès nord, Montgat i Tiana.

Els principals canvis són aquests:

  • La nova xarxa té 33 línies. S'unifica la nomenclatura de totes les línies. Tots els noms començaran amb una B seguida d'un número; així és molt més senzill.
  • 14 línies gairebé no canvien, perquè en 4 només es modifica el nom, i en 7 varia només lleugerament l'interval de pas.
  • Hi ha 14 línies que modifiquen el seu itinerari, algunes vegades per prolongar-lo, per accedir a zones que fins ara no eren suficientment cobertes, per arribar fins a parades de metro, o per portar passatge fins a equipaments municipals.
  • S'han creat 5 línies noves per reforçar les zones on existeix una demanda més important de transport.
  • Finalment, hi ha 4 línies que desapareixen, però el servei que oferien queda cobert per la resta.

Tot plegat són força millores que cal dur a terme per oferir la xarxa d'autobusos que Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac i Barcelona es mereix.