COMPLIANCE

Des TUSGSAL creiem en una pràctica empresarial responsable, ètica, transparent i de compromís davant tots els estaments de la societat, generant polítiques anticorrupció, de respecte a la lliure competència i de transparència financera.

TUSGSAL creu fermament en una política de Compliance (Compliment de normativa legal en l'empresa) i, per això, ha elaborat un programa de compliment integral en l'àmbit del dret de la competència i del dret penal. L'objectiu principal és garantir les noves obligacions de prevenció penal imposades en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i materialitzar el compromís de compliment normatiu en aquests àmbits a l’interior de l'empresa.

L'organització ha creat i implantat polítiques i protocols d'actuació que integren mesures de vigilància i control per prevenir, evitar o, si s'escau, detectar de forma precoç qualsevol actuació delictiva o conducta il·lícita a l'efecte de la normativa de competència. Es busca minimitzar el risc de reputació de l'empresa per comportaments il·lícits per part de directius i o personal de TUSGSAL o de les empreses que formen part del grup.

Com a empresa d'economia social reafirmem amb aquestes mesures els nostres valors i principis, que han estat la base de la nostra llarga història de més de 35 anys servint la societat, integrant el compliment normatiu en la nostra cultura empresarial.
 

 

 

 

Any 2020 

 

 


 

12/02/2020


Any 2019

Any 2018
04/10/2018

17/09/2018

07/03/2018

12/01/2018


Any 2017
18/12/2017

09/06/2017

 

08/06/2017

 

12/05/2017

 

12/05/2017

28/02/2017

 

17/02/2017

 


15/12/2016

 

14/12/2016

 

07/09/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

17/07/2016

 

27/06/2016

 

27/06/2016

 

22/06/2016

 

24/02/2016

 


21/12/2015

 

10/11/2015

 

04/11/2015

 

02/11/2015

 

27/03/2015

 


19/12/2014

 

19/12/2014

 


19/12/2014

 

Air Jordan VII 7.5 Ture Flight

Empresa

 

 

Sistema integrat de gestió

L’aposta de TUSGSAL per la qualitat i l’excel•lència i la voluntat d’oferir cada dia un servei millor, es tradueix en la implantació d’un sistema integrat de gestió en el qual conflueixen la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, la qualitat en la prestació del servei i la seguretat viària.

Política del sistema integrat de gestió

El resultat dels nostres esforços l’avalen aquestes certificacions:

ISO 9001
Gestió de la qualitat
Sota un Sistema Integrat de Gestió, es recull tot un mapa d’accions que ens permeten dirigir els nostres esforços en la millora de l’eficàcia i de la productivitat, incrementant la competitivitat, per poder proporcionar un servei de transport que satisfaci les expectatives dels nostres clients.


ISO 45001
Seguretat i salut en el treball
TUSGSAL ha implantat un sistema que permet  identificar i avaluar els riscos derivats del treball i fomenta també una cultura preventiva.


UNE-ISO 39001
Seguretat Viària
La nostra activitat juga un paper molt important en el sistema viari, per això hem identificat i avaluat els riscos de seguretat viària i hem impulsat un pla d'eliminació o minimització dels riscos i per reduir els accidents amb atenció especial sobre els que poguessin ser mortals o provocar lesions greus.


CERTIFICAT EMPRESA SALUDABLE
Sistema de Gestió que promou i protegeix la salut,  benestar i seguretat dels treballadors, així com la sostenibilitat de l'ambient de treball. Aquest model, pioner al món, està basat en els criteris de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i en la metodologia de millora contínua. Entén la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social.Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent a vuit criteris de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i respecte pel medi ambient.


UNE-EN-13816
Transport de viatgers
Acredita el compliment de tots els requisits de qualitat en el servei atenent a vuit criteris de qualitat: accessibilitat, informació, regularitat, puntualitat, atenció al client, confort, seguretat i respecte pel medi ambient.


ISO 14001
Gestió ambiental
La nostra sensibilitat pel medi ambient i pel retorn dels recursos a la societat fa que disposem de processos que minimitzen l’impacte mediambiental que produïm. D’aquesta manera, podem garantir que complim amb les exigències ambientals dels clients, societat i administracions.
En aquesta línia de gestió ambiental, TUSGSAL forma part de l’àmbit d’aplicació del certificat UNE-ISO 14064:2012 Gasos d’efecte hivernacle que ha obtingut l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).


UNE-EN-ISO 50001
Sistema de gestió energètica
TUSGSAL dona un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat amb la implantació i certificació d’un sistema de gestió de l’energia, la funció del qual és establir els processos i mesures necessaris per garantir un ús eficient de l’energia. D’aquesta manera, es pretén reduir l’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle i altres impactes ambientals lligats a al consum energètic.


DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental de flota de vehicles és una identificació de caràcter voluntari que s’atorga a les flotes de vehicles d’empreses i professionals autònoms respectuosos amb el medi ambient. És una etiqueta ecològica que concedeix la Generalitat de Catalunya per reconèixer aquells productes i serveis que compleixen uns requisits d’excel·lència ambiental, més enllà dels que són establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Són regulats pel Decret 316/1994, de 4 de novembre, i pel Decret 296/1998, de 17 de novembre.


CERTIFICAT DE PROTOCOLS D'ACTUACIÓ DAVANT EL COVID-19
Aquest certificat garanteix que el servei de transport de viatgers que ofereix TUSGSAL és de total confiança sent un aval extern sobre l'efectivitat de les mesures que aplica la companyia i, de forma paral·lela, recolza que aquestes iniciatives compleixen amb les directrius marcades pel Ministeri de Sanitat en matèria de prevenció i higiene sobre el COVID-19. Les instal·lacions i serveis que s'han sotmès a l'auditoria d'AENOR tenen la seguretat d'estar aplicant protocols adequats i, a més, poden demostrar davant clients, empleats i públic en general el seu compromís per evitar la propagació del COVID-19.
 

IQNet SR10
Gestió i certificació de la Responsabilitat Social
L'estàndard internacional de gestió i millora IQNet SR10 recull les millors pràctiques i recomanacions a nivell internacional en matèria de responsabilitat social.
Amb aquesta certificació, TUSGSAL es compromet amb tots els seus grups d'interès en reforçar la seva gestió ètica, democràtica, inclusiva, justa, participativa, eficient i socialment transformadora. Tots aquests aspectes formen part d’una manera d'entendre l'activitat econòmica molt alineada amb el Desenvolupament Sostenible.


ES-CAT-000486
Esquema Europeu de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS)

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), basat en la norma ISO 14001, defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals i ajuda al desenvolupament de l’economia circular. Proposa una sistemàtica eficaç per ajudar les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua el seu acompliment ambiental. Les organitzacions reconegudes amb l'EMAS tenen una política mediambiental definida, fan ús d'un sistema de gestió mediambiental i donen compte periòdicament del funcionament d'aquest sistema a través d'una declaració mediambiental verificada per organismes independents. 

 

  
Distintiu de garantia de qualitat ambiental
 

RESPONSABILITAT SOCIAL

TUSGSAL manté un compromís permanent amb la societat. Aquest compromís, en el qual participen activament l’empresa i els treballadors, s’orienta envers la integració, la igualtat i la solidaritat, el desenvolupament personal i la millora de les condicions socials, professionals i familiars.

  • Participem en la millora de la seguretat viària amb activitats en l’àmbit escolar, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana i altres entitats.
  • Des de l’entorn de l’empresa desenvolupem accions solidàries amb diferents institucions, col·lectius i sectors socials.
  • Donem suport a l’esport i a les manifestacions culturals i ciutadanes.
  • Tota la nostra flota de vehicles està adaptada per assegurar l’accessibilitat i la mobilitat de tots els usuaris.
  • Som respectuosos amb el medi ambient i apliquem amb rigor mesures de sostenibilitat en tots els processos i activitats de l’empresa.


Des de 2015, TUSGSAL està compromesa amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides (UN Global Compact), una iniciativa de compromís ètic destinada al fet que les entitats de tots els països implantin com a part integral de les seves operacions i estratègia, 10 Principis de conducta i acció en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.
 

Memòria d'informació no financera 2021

Declaració Ambiental Tusgsal 2021

Informació requisitis proveïdors Tusgsal

Memòria Responsabilitat Social Corporativa 2020


Documents anteriors:

Memòria d'informació no financera 2020

Declaració Ambiental Tusgsal 2020

Memòria Responsabilitat Social Corporativa 2019

Memòria d'informació no financera 2019

Memòria Responsabilitat Social Corporativa 2018-2019

Memòria d'informació no financera 2018